Vragen en antwoord

V
Wanneer is mediation een goede oplossing?
AMediation is geschikt voor alle soorten conflicten (bijvoorbeeld arbeidsconflicten, familiezaken, consumentenzaken etc.). Bovendien is mediation geschikt voor zowel grote als kleine conflicten en voor alle partijen. Dus niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven, instanties en overheden is mediation mogelijk. Mediation heeft een aantal voordelen. Partijen werken gezamenlijk aan een oplossing door middel van het opstellen van afspraken. Die oplossing verloopt sneller dan een gerechtelijke procedure. Vooral in een echtscheidingsprocedure waar kinderen bij betrokken zijn is mediation geschikt. Een mediator kan helpen met de echtscheiding en het opstellen van een ouderschapsplan. Een gezamenlijke oplossing is met name voor de (minderjarige) kinderen het beste.
V
Hoe verloopt mediation?
AOnder leiding van een mediator, voeren partijen een aantal gesprekken. De hoeveelheid gesprekken is afhankelijk van de situatie. In het eerste gesprek worden de randvoorwaarden voor mediation aan het licht gebracht door de mediator. Na het eerste gesprek wordt de mediationovereenkomst getekend.

De belangen van beide partijen worden door de mediator in kaart gebracht. Daarna worden de partijen aangespoord om zelfstandig oplossingen te zoeken. De gevonden oplossingen worden uiteindelijk gecontroleerd op haalbaarheid. Daarna worden de oplossingen in een vaststellingsovereenkomst opgenomen. De afspraken uit de vaststellingsovereenkomst zijn gerechtelijk af te dwingen. Dit betekent dat indien een van de partijen zich niet aan de afspraken kan houden, de andere partij alsnog een juridische procedure kan starten aan de hand van een vaststellingsovereenkomst.

V
 Wat zijn de kosten van mediation?
AIn principe werkt de mediator aan de hand van een vast uurtarief. Beide partijen betalen hiervan de helft. Als iemand onvoldoende vermogend is, komt diegene waarschijnlijk in aanmerking voor een toevoeging. Dit betreft de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Als een partij hiervoor in aanmerking komt, dan behoeft die partij alleen een bedrag aan eigen bijdrage te betalen. Middels het juridisch loket is een korting op de eigen bijdrage mogelijk, namelijk een korting van € 53,-. De rest van de eigen bijdrage kan de cliënt(e) eventueel via de gemeente terugkrijgen in de vorm van bijzondere bijstand. De mediator zal de partijen hier in het eerste gesprek van op de hoogte stellen.

Indien dat gewenst is kan er een vaste prijsafspraak gemaakt worden voor de mediation. De mediator overlegd in dat geval met beide partijen wat een haalbare prijsafspraak is.

V
Hoe begin ik mediation?
AAllereerst dient u bij de andere partij na te gaan of deze het conflict gezamenlijk met u wil oplossen onder begeleiding van een mediator. U beslist gezamenlijk met de wederpartij of u het conflict met behulp van een mediator wilt oplossen. Op het moment dat u beiden akkoord gaat met de mediation, volgt een intakegesprek bij de mediator van ons kantoor.
V
Welke partijen maken deel uit van de mediation?
ANaast de mediator zijn in principe alleen de partijen aanwezig die bij het conflict betrokken zijn. Alleen op het moment dat partijen in strikte beslotenheid met elkaar kunnen praten, functioneert de mediation optimaal. In beginsel zijn de gesprekken met de mediator strikt vertrouwelijk, maar partijen kunnen met elkaar overeenkomen derden in te schakelen ter ondersteuning (bijvoorbeeld een advocaat, adviseur of familielid). Ook deze derden zijn gehouden aan de vertrouwelijkheid van de mediation en mogen hier niet met anderen over spreken. Dit mag slechts indien partijen daar hun uitdrukkelijke toestemming over hebben gegeven.
V
Wie ziet toe op de naleving van de gemaakte afspraken
ADe afspraken die tijdens het mediationtraject worden gemaakt, worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Partijen kunnen eventueel in hun afspraken een evaluatietijdstip opnemen, waarbij partijen en in bepaalde gevallen de mediator kunnen bekijken of de afspraken worden nageleefd. Bovendien kan een der partijen nakoming van de gemaakte afspraken vorderen bij de rechtbank, indien een der partijen de afspraken niet naleeft.
V
Kan ik verplicht worden om deel te nemen aan een mediationtraject?
AMen kan niet verplicht worden om deel te nemen aan een mediationtraject. Dit is immers in strijd met een van de randvoorwaarden van mediation betreffende vrijwilligheid van partijen.
V
Wat zijn de randvoorwaarden van mediation?
AEen mediator werkt op basis van vrijwilligheid: partijen zitten vrijwillig bij de mediator aan tafel, ze hebben zelf gekozen om naar de mediator te stappen. Indien partijen van mening zijn dat mediation geen nut heeft kunnen ze vrijwillig stoppen en vroegtijdig. Ze moeten welwillend zijn om deel te nemen aan het proces. Daarnaast toetst de mediator of partijen zelfstandig zijn. Bovendien gaat de mediator na of de partijen werkelijk bereid zijn om door middel van mediation tot een oplossing van hun conflict te komen. Voorts maakt de mediator afspraken met partijen over de wijze van communiceren. Tevens komt de vrijblijvendheid van partijen aan bod. Partijen moeten in alle vrijheid na kunnen denken en oplossingen bedenken zonder dat ze daar later aan gehouden kunnen worden. Tot slot benadrukt de mediator de vertrouwelijkheid. Alle informatie is vertrouwelijk, alles wat besproken wordt gaat niet buiten de kamers. De informatie mag dan ook niet met andere partijen gedeeld worden die niet bij de mediation betrokken zijn.

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact met ons op via onderstaand formulier