Geschillen omtrent gezag

De ouders van een kind zijn meestal ook de gezaghebbenden over het kind. In veel gevallen krijgen ouders het gezag automatisch (u bent gehuwd of geregistreerd partners), maar in andere gevallen heeft enkel de juridische moeder het gezag (u bent niet gehuwd en uw partnerschap is evenmin geregistreerd). In dat laatste geval dient de andere juridische ouder het gezag nog aan te vragen via een procedure bij de rechtbank. Indien beide ouders het eens zijn over het gezamenlijk gezag, kunnen zij ook samen het gezag regelen. Indien u het gezag over een kind heeft, dan bent u onder andere verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind, bent u onderhoudsplichtig en bent u de wettelijk vertegenwoordiger van het kind.

Bij de uitvoering van het (gezamenlijk) gezag kunnen geschillen ontstaan, daarvoor kunt u een advocaat inschakelen. Dit betreffen o.a. de navolgende geschillen.

(Vervangende) toestemming tot verhuizing

Hebben de kinderen het hoofdverblijf bij u en wenst u te verhuizen? Dan heeft u toestemming nodig van de andere gezaghebbende ouder, alvorens u mag verhuizen. Weigert de andere gezaghebbende ouder u de toestemming te geven, dan kunt u de rechtbank verzoeken om de toestemming van de andere gezaghebbende ouder te vervangen door de uitspraak van de rechter. Om vervangende toestemming te verkrijgen, dient u wel aan een aantal strenge eisen te voldoen, die in de rechtspraak zijn ontwikkeld. Wij kunnen u helpen bij de onderhandeling met de andere gezaghebbende ouder of door het indienen van een verzoek tot vervangende toestemming, indien wij de kans reëel achten dat u vervangende toestemming zult krijgen. Mocht de andere ouder een verzoekschrift tot vervangende toestemming hebben ingediend en wenst u zich daartegen te verweren? Dan kunnen wij ook daarbij helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op.
(Vervangende) toestemming tot verkrijging paspoort/ID-kaart
Is het paspoort/de ID-kaart van uw kind verlopen en dient u een nieuw document aan te vragen, dan hebt u daarvoor de toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig. Weigert de andere gezaghebbende ouder de toestemming te verlenen, dan kunt u vervangende toestemming vragen aan de rechter om een reisdocument aan te vragen. Dient dit spoedig te gebeuren? Dan kan de mogelijkheid tot een kort geding worden onderzocht. U kunt onze hulp daarbij inschalen. Ook bij het schrijven van een verweer tegen een verzoek kunnen wij u bijstaan. Neem vrijblijvend contact met ons op.
(Vervangende) toestemming medische behandeling
Indien uw kind ziek is en een medische behandeling nodig heeft of indien u het noodzakelijk vindt dat uw kind wordt onderzocht, dan hebt u daarvoor de toestemming nodig van de andere gezaghebbende ouder. Geeft de andere gezaghebbende ouder zijn/haar toestemming niet, dan kunt u de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming voor medische behandeling. Wij kunnen u helpen om een verzoek daartoe bij de rechtbank in te dienen. Indien de toestemming spoedig nodig is, kan eventueel een kort geding worden opgestart.  Bovendien kunnen wij u ondersteunen bij het schrijven van een verweerschrift, indien de andere ouder reeds een verzoek heeft ingediend. Neem vrijblijvend contact met ons op.
(Vervangende) toestemming vakantie
U wilt met uw kind(eren) op vakantie, maar de andere gezaghebbende ouder verleent daarvoor geen toestemming? U kunt een verzoek tot vervangende toestemming indienen. Indien het de toestemming niet meer kan worden afgewacht, is het eventueel ook mogelijk om een kort geding te starten. Bovendien kunnen wij u ondersteunen bij het schrijven van een verweerschrift, indien de andere ouder reeds een verzoek heeft ingediend. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.
Bemiddelen omtrent gezagsgeschillen

Alhoewel u zich in bij een gezagsgeschil kunt wenden tot de rechtbank, is het vaak wenselijk om eerst het overleg met de andere gezaghebbende ouder aan te gaan. Lukt dit zelf niet en wenst u daarbij hulp, zodat er tussen u beiden goede afspraken kunnen worden gemaakt? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Verzoek om eenhoofdig gezag

Weigert de andere gezaghebbende ouder continu zijn toestemming voor bijvoorbeeld school, paspoort, vakantie, medicatie etc. en lukt het niet om in onderling overleg tot een oplossing te komen, dan is het – in bepaalde gevallen – mogelijk om de rechtbank te verzoeken de andere gezaghebbende ouder uit het gezag te ontheven. Indien de rechter dat verzoek toewijst, bent u de enige gezaghebbende ouder. Let wel, de rechter neemt gezamenlijk gezag als uitgangspunt. Het toekennen van het eenhoofdig gezag is slechts een uiterste middel, dat de rechter inzet indien het echt niet lukt om er gezamenlijk uit te komen. Bijvoorbeeld omdat de andere gezaghebbende partner zijn toestemming telkens niet verleent, met de enkele reden om de ander te dwarsbomen. Denkt u dat u situatie onhoudbaar is en een verzoek tot eenhoofdig gezag rechtvaardigt? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Vaststellen/wijzigen zorg- en contactregeling

Bent u gescheiden en leeft de andere gezaghebbende ouder het destijds vastgestelde ouderschapsplan niet na of is er überhaupt geen ouderschapsplan? Dan kunt u de rechter te allen tijde verzoeken om een zorg- en contactregeling vast te stellen. Uiteraard kan dit ook in onderling overleg worden geregeld (doorlinken naar opstellen ouderschapsplan). Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.