Draagmoederschap

Niet alle stellen met een kinderwens zijn in de mogelijkheid om zelf kinderen te krijgen. In dat geval kan een draagmoeder een gewenste uitkomst zijn. De draagmoeder draagt immers een kind voor de wensouders (partners met een kinderwens) met het doel om het kind na de bevalling over te dragen aan de wensouders.

In Nederland geldt het mater semper certa est-beginsel. Dit houdt in dat de moeder uit wie het kind geboren wordt automatisch de juridische moeder is van het kind. Om het ouderschap van de tweede ouder te bewerkstelligen, kan het kind worden erkend of kan het ouderschap gerechtelijk worden vastgesteld. Is de moeder echter gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan wordt haar partner automatisch de tweede juridische ouder van het kind.

In het geval van een draagmoederschapsconstructie kan een en ander problemen opleveren. Immers, op grond van het mater semper certa est-beginsel is de draagmoeder de juridische moeder van het kind na de geboorte. Is de draagmoeder getrouwd of geregistreerd partner? Dan wordt haar echtgenoot/geregistreerde partner automatisch de juridische vader van het kind. Dit is strijdig met het doel van de wensouders om het juridisch ouderschap over het kind te verkrijgen. Hierdoor is het noodzakelijk om een en ander juridisch te regelen. Hieronder vindt u per subcategorie meer informatie over hetgeen geregeld dient te worden.

Mr. C.G.E. Grijmans is afgestuurd op het afstudeeronderwerp draagmoederschap. Wilt u meer van haar weten op het gebied van draagmoederschap? Neem dan contact met haar op.

Alvast weten wat wij o.a. voor u kunnen betekenen? Kijk hieronder.

Vaststellen juridisch ouderschap van de wensouders voor en/of na de geboorte van het kind

Alhoewel (tot op heden) het juridisch ouderschap van de draagmoeder na de geboorte van rechtswege tot stand komt, kan (een van de) wensvader(s) het kind na of vlak voor de geboorte erkennen, indien de draagmoeder niet gehuwd en evenmin geregistreerd partner is. Hierdoor komt het juridisch ouderschap van deze wensvader tevens vast te staan. Bovendien kan worden verzocht om een gerechtelijke vaststelling van het juridisch vaderschap, indien de draagmoeder haar toestemming niet zou verlenen tot erkenning/indien de draagmoeder gehuwd/geregistreerd partner is.

Vervolgens is het belangrijk dat de juridische banden tussen de draagmoeder en het kind verbroken worden. Dit kan door middel van (partner)adoptie.

Wenst u meer informatie over het vaststellen van het juridisch ouderschap na draagmoederschap? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Overhevelen van het gezag van draagmoeder naar wensouders

Aangezien de draagmoeder tot op heden van rechtswege de juridische moeder wordt van het kind, is zij in beginsel ook met het gezag over het kind belast. Om die reden dient er bijvoorbeeld middels een gezagswissel te worden bewerkstelligd dat niet langer de draagmoeder, maar een van de wensvader(s) met het gezag over het kind wordt belast. Ook door middel van (partner)adoptie wordt uiteindelijk het gezag van de draagmoeder op de wensouders overgedragen.

Wenst u meer informatie over het overhevelen van het gezag na draagmoederschap? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Adoptieprocedure
De wensouders kunnen er ook voor kiezen om het kind van de draagmoeder te adopteren. Zie voor meer informatie over adoptie, onze adoptie pagina.

Erkenning van in het buitenland vastgestelde juridische betrekkingen tussen een buitenlandse draagmoeder en de wensouders

Heeft u gebruikgemaakt van een draagmoeder uit het buitenland en zijn in het buitenland de familierechtelijke betrekkingen tussen u als wensouder(s) en het kind reeds vastgesteld, dan dienen deze familierechtelijke betrekkingen in Nederland te worden erkend. Voor meer informatie over de erkenningsprocedure in Nederland, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

De draagmoederschapsovereenkomst: ontwikkeling op termijn

De Staatscommissie Herijking Ouderschap heeft het kabinet aanbevolen om draagmoederschap beter wettelijk te regelen. Een en ander, omdat er tot op heden concrete wetgeving op dit gebied ontbreekt en gebruik dient te worden gemaakt van de reguliere juridische handvaten op het gebied van afstamming. Het kabinet heeft gehoor gegeven aan de wens van de Staatscommissie. Pasgeleden is een concept wetsvoorstel omtrent draagmoederschap ter internetconsultatie aan belangstellenden voorgelegd. Dit is een eerste stap in het wetgevingsproces. De parlementaire ontwikkelingen omtrent draagmoederschap worden door ons nauwgezet in de gaten gehouden. Wij zullen regelmatig iets over deze ontwikkeling schrijven. Houd onze blogpagina goed in de gaten.