Zieke of zwangere werknemer

Het is de werkgever niet toegestaan de arbeidsovereenkomst op te zeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid ten minste twee jaren heeft geduurd of zes weken in het geval de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of indien de ziekte een aanvang heeft genomen nadat een verzoek om toestemming tot ontslag is ingediend bij het UWV.

Voorts is een werkgever gedurende de ziekte van een werknemer verplicht om het loon (of een gedeelte daarvan) door te betalen. De werknemer heeft de eerste 104 weken in ieder geval recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde (maximum) loon, maar de werknemer behoudt de eerste 52 weken in ieder geval recht op het voor hem geldende minimumloon. Dit geldt in ieder geval voor de werknemer die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft.

Voor een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden andere vereisten. Het tijdelijke contract kan tijdens ziekte aflopen. De werkgever is in dat geval niet verplicht om het contract te verlengen. De zieke werknemer waarvan het tijdelijke contract niet is verlengd, maakt vervolgens aanspraak op een uitkering krachtens de Ziektewet.

Voor zwangere werknemers gelden soortgelijke regels.

Ondervindt u problemen met uw zieke/zwangere werknemer of met uw werkgever op het gebied van ziekte/zwangerschap en doorbetaling? Of heeft u andere vragen met betrekking tot dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.