Opzegverboden

Een werkgever is niet in alle gevallen in de gelegenheid om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het is in beginsel niet mogelijk om de arbeidsovereenkomst op te zeggen in o.a. de volgende gevallen:

  • In het geval van ziekte van de werknemer (zie voor ziekte ook de subcatogorie zieke werknemer);
  • Gedurende de zwangerschap/het bevallingsverlof van de werkneemster (zie voor zwangerschap ook de subcategorie (zwangere werknemer);
  • Gedurende de tijd dat de werknemer verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, omdat de werknemer als dienstplichtige is opgeroepen ter vervulling van zijn militaire dienst of vervangende dienst;
  • De werknemer is lid van de ondernemingsraad of een onderhandelingsgroep.

Bent u van mening dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen, wegens een opzegverbod of wenst u als werkgever te vernemen of er sprake is van een opzegverbod alvorens u de arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen/te ontbinden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.