Ontslag

Vaststellings-/beëindigingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst dient ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. In het arbeidsrecht wordt regelmatig van dit instrument gebruikgemaakt, in het kader van een voorgenomen beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst komen werkgever en werknemer dan onder andere overeen dat de arbeidsovereenkomst middels de vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd.

Bij een vaststellingsovereenkomst is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst zo wordt ingericht, dat de rechten van de werknemer op onder andere een WW-uitkering worden veiliggesteld. De vaststelling dient dan ook aan bepaalde vereisten te voldoen, zo dient de vaststellingsovereenkomst o.a. op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd en mag de werknemer niet anderszins verwijtbaar werkloos zijn. Het is dan ook zeer aan te raden om de door u overeengekomen vaststellingsovereenkomst juridisch te laten toetsen.

Let op: in bepaalde gevallen wordt er ook wel gesproken van een beëindigingsovereenkomst.

Wilt u als werkgever een overeenkomst laten opstellen of wenst u de overeenkomst als werkgever/werknemer te laten controleren op juridische juistheid? Neem dan contact met ons op.

Gerechtelijke procedure

Indien een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer wenst te ontbinden vanwege het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen, de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, het weigeren van de werknemer de bedongen arbeid te verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar, een verstoorde arbeidsverhouding of vanwege andere omstandigheden/een combinatie van voornoemde factoren, dan dient de werkgever zich te wenden tot de kantonrechter.

Tijdens een dergelijke procedure kunt u zich laten bijstaan door een van onze advocaten/juristen. Informeer naar de mogelijkheden, neem contact met ons op.

UWV procedure

Indien een werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer wenst op te zeggen wegens het vervallen van arbeidsplaatsen vanwege bedrijfseconomische redenen dan wel vanwege langdurige ziekte, dient de werkgever hiervoor toestemming te verzoeken aan het UWV.

U kunt zich tijdens voornoemde procedure juridisch laten informeren/bijstaan. Informeer naar de mogelijkheden, neem contact met ons op.