Contractenrecht

Het opstellen van een overeenkomst is in het Nederlandse recht vormvrij. Het is bovendien mogelijk om over ieder onderwerp een overeenkomst te sluiten. Veelvoorkomende overeenkomsten betreffen een koopovereenkomst, overeenkomst van opdracht, overeenkomst tot bruikleen, huurovereenkomst, aannemingsovereenkomst, leningsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst etc.

Bij het aangaan of bij de uitvoering van een dergelijke overeenkomst kunnen geschillen tussen de contractspartijen ontstaan.

Opstellen overeenkomst

Onze advocaten/juristen kunnen u bijstaan bij het opstellen van een op maat gemaakte overeenkomst. Vraag dan naar onze mogelijkheden.

Uitleg overeenkomst

Een overeenkomst betreft een partijafspraak tussen twee of meerdere partijen. De bepalingen die in de overeenkomst staan opgenomen kunnen vaak voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Indien daar een geschil over ontstaat, dan geldt de Haviltex-maatstaf. Dit aloude arrest van de Hoge Raad bepaalt dat bij de uitleg van een overeenkomst niet alleen moet worden gekeken naar de taalkundige betekenis van de overeenkomst, maar dat tevens moet worden gelet op de partijbedoeling en hetgeen partijen over en weer van elkaar mochten verwachten.

Hebt u een geschil met de wederpartij over de uitleg van (een bepaald beding in) de overeenkomst en wenst u graag juridische bijstand? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nakoming vorderen van een overeenkomst

Een essentieel aspect van de overeenkomst betreft de correcte nakoming daarvan. Indien de overeenkomst niet of niet naar behoren wordt nagekomen, dan kan nakoming worden gevorderd. Er dient dan sprake te zijn van een tekortkoming in de nakoming die de wederpartij kan worden toegerekend. Bovendien is het noodzakelijk dat u hierdoor schade hebt geleden (bijvoorbeeld inkomstenderving). Tevens is het in bepaalde gevallen mogelijk om vervangende schadevergoeding te vorderen. Wel is het in beginsel van belang dat de wederpartij nog in gebreke wordt gesteld, zodat de wederpartij nog in de gelegenheid wordt gesteld om de overeenkomst na te komen.

Voor consumenten gelden nog meer specifieke bepalingen, die de consument beschermen.

Wenst u hulp bij het vorderen van nakoming van de overeenkomst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ontbinding overeenkomst

Iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst geeft een partij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming deze ontbinding niet rechtvaardigt. Naast het vorderen van nakoming van de overeenkomst, betreft het ontbinden van de overeenkomst wegens een niet-nakoming dus in beginsel tevens een mogelijkheid.

Wenst u een overeenkomst te ontbinden en wenst u daarbij juridische ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.